Jadwiga i Wacław  Zembrzuscy 

Poznańscy nauczyciele, społecznicy rozumiejący potrzebę nauki, stali się wzorami osobowymi współczesnej młodzieży. Ich droga życiowa znaczona piętnem wojny i okupacji wypełniona była działalnością oświatową. Wacław Zembrzuski prowadził tajne nauczanie w obozach jenieckich, a w 1945 roku stworzył Polską Szkołę Powszechną w Northiem. Poznał tam byłą więźniarkę polityczną Jadwigę Sobczak, którą poślubił. Państwo Zembrzuscy wrócili do Polski w czerwcu 1946 roku i natychmiast podjęli prace w placówkach oświatowych. Życzliwość, pracowitość i niezwykła prawość charakterów zadecydowały, że uczczono ich pamięć nadając ich imię XI LO.

Wacław Symplicjusz Zembrzuski urodził się 2 III 1912 roku w Gołebiach. Zdanie egzaminu wstępnego do Seminarium Nauczycielskiego w Dziadowie zapoczątkowa3o niezwykle barwną działalność  pedagogiczna Wacława Zembrzuskiego. W momencie wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany i walczył w Armii Pomorze. Do zakończenia wojny przebywał w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Po powrocie do kraju w czerwcu 1945 roku podjął prace w szkole podstawowej nr 6 w Poznaniu, a następnie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kasprzaka. W latach 1952 – 69 do chwili przejścia na rentę inwalidzką pełnił funkcje dyrektora tej placówki. W międzyczasie ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując kwalifikacje do nauczania pedagogiki i propedeutyki filozofii. Był organizatorem Uniwersytetu Powszechnego dla dzieci i ich rodziców. W uznaniu zasług odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1976 roku.

Jadwiga Zembrzuska zd. Sobczak urodziła się 7 VII 1911 roku. Ukonczyła gimnazjum w Gnieźnie, a następnie studia humanistyczne na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie historii. Do wybuchu wojny uczyła w prywatnej szkole Marii Brownsford w Poznaniu. Za działalność zagrażającą III Rzeszy Jadwiga została aresztowana 26 V 1943 roku i skazana na karę śmierci. Doczekała jednak wyzwolenia 10 IV 1945 roku. Po powrocie do kraju poświeciła się wyłącznie pracy pedagogicznej. Uczyła w szkole podstawowej na Dębcu, następnie w technikum Handlowym, Mięsno – Drobiarskim i Liceum Ekonomicznym im. Stanisława Staszica. Jadwiga Zembrzuska zmarła w 1988 roku.

Skip to content