Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r.

w XI Liceum Ogólnokształcącym

im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Nauczanie Indywidualne dla dzieci przewlekle chorych realizowane jest w formie zgodnie z zaleceniami PPP.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wejście do budynku szkoły dla uczniów znajduje się: przy ul. Ściegiennego – główne wejście do budynku, dla pracowników szkoły, od strony dużego boiska szkolnego od ul. Ściegiennego, a dla Rodziców i petentów od strony małego boiska (domofon) skrzyżowanie ul. Ściegiennego/Wolska.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego Wszyscy wchodzący na teren placówki mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. W każdym pomieszczeniu szkolnym ( w tym w salach lekcyjnych ) oraz na korytarzach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum ( osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( Izolatorium znajduje się w sali nr 113) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Podczas pobytu w szkole w przestrzeni wspólnej korytarza, toalety  uczniów                       i pracowników szkoły obowiązuje  noszenie maseczek/przyłbic. W sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki/ przyłbice.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, uczniowie nie udostępnią innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej sali lekcyjnej a za części wspólne sprzątaczka/ pracownik obsługi.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Regulamin biblioteki określa zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 17. Do odwołania wyłączone zostaje korzystanie z szafek uczniowskich, odzież wierzchnią uczniowie noszą ze sobą.
 18. W pokoju nauczycielskim przebywają tylko nauczyciele, którzy zmieniają salę lekcyjną.
 19. Na przerwę wychodzą klasy, które zmieniają salę lekcyjną pozostali uczniowie pozostają w salach przy otwartych oknach i drzwiach
 20. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię przebywają w wyznaczonej sali pod opieką bibliotekarza lub wyznaczonego nauczyciela.
 21. W przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego (za zgodą Organu Prowadzącego, i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i po powiadomieniu Organu Nadzorującego), zastosowana zostanie zasada, że w danym tygodniu połowa wyznaczonych klas uczęszcza na lekcje stacjonarnie, a druga połowa uczestniczy w lekcjach z domu przy komputerze zgodnie z obowiązującym planem lekcji, ze wskazaniem na lekcje w formie online (wideokonferencji) i lekcji zdalnych.
 22. Uczeń uczestniczący w lekcji w trybie zdalnym jest zobligowany do posiadania włączonej kamery, tak aby znajdował się w zasięgu wzroku nauczyciela. W przeciwnym wypadku odnotowana zostanie nieobecność ucznia na zajęciach. W trakcie obowiązywania nauczania hybrydowego wszystkie sprawdziany będą zaplanowane tak by wszyscy uczniowie napisali je w trybie stacjonarnym, inne formy sprawdzenia wiedzy będą ustalone przez nauczyciela.
 23. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia części zajęć w formie wideokonferencji.
 24. W XI LO do odwołania obowiązuje zakaz:
  • prowadzenia warsztatów,
  • prelekcji i innych zajęć przez osoby niezatrudnione w placówce,
  • organizacja wycieczek,
  • wyjść edukacyjnych,
  • zawodów sportowych,
  • wymian i innych form zajęć odbywających się poza terenem szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz najważniejsze informacje w formie graficznej dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania maseczek, rękawiczek.
 2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz, w tym rodziców / opiekunów ogranicza się do niezbędnego minimum i odbywa się wyłącznie w wyznaczonych obszarach. Każdorazowo zobowiązuje się takie osoby do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk. Rekomendujemy umawianie spotkań z dyrekcją i nauczycielami przez sekretariat szkoły, lub za pomocą Mobidziennika.
 3. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Na bieżąco dezynfekuje się  urządzenia sanitarno-higieniczne.
 7. Na każdym piętrze znajdują się pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki (pojemniki są opisane)

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika bądź też zgłoszenia przez pracownika lub ucznia objawów takich, jak:
  • duszność i kłopoty z oddychaniem,
  • kaszel,
  • gorączka (temperatura ciała 38°C i wyżej) – możliwa do zbadania w gabinecie pielęgniarki,
  • objawy przeziębieniowe,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

Należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i pielęgniarkę:

 • osoba ta zostaje odizolowana  w specjalnie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu,
 • pracownik sekretariatu szkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji
 • pielęgniarka szkolna ustala listę osób, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą oraz obszar budynku,  w którym ta osoba  przebywała.
 • każdorazowo po wykorzystaniu „izolatka” podlega kompleksowej dezynfekcji
 • pielęgniarka szkolna lub  pracownik sekretariatu   niezwłocznie zgłasza przypadek podejrzenia zachorowania Wojewódzkiej stacji sanitarno epidemiologicznej w Poznaniu (WSSE w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23;    61-854-48-02 tel. alarmowy 61-656-80-50, tel. kom. 609-794-670)
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującym w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

Skip to content