Oddział przygotowawczy dla obcokrajowców i powracających z zagranicy

W roku szkolnym 2020/2021 w trzech poznańskich liceach:

 

 • XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich 60-304 Poznań, ul. Ściegiennego 134
 • IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta 61-658 Poznań, ul. Warzywna 24
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego 60-164 Poznań, os. Piastowskie 106

 

utworzone zostaną oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy:

 1. Nauka w oddziale przygotowawczym trwa jeden rok zgodnie z siatką godzin obowiązującą w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
 2. Maksymalna liczba uczniów w klasie – 15 osób.
 3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym obejmuje:
  • lekcje języka polskiego jako języka obcego,
  • lekcje przedmiotowe,
  • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (uczeń wybiera dwa przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny – deklarację należy złożyć do 15.09.2020r.).
 4. Oferujemy;
  • zajęcia pozalekcyjne, np. wycieczki, lekcje w terenie, zajęcia sportowe,
  • wyjścia do muzeum, teatru, opery,
  • profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe,
  • tutoring – opiekę polskiego ucznia dla każdego ucznia obcojęzycznego,
  • wsparcie dla rodziców,
  • współpracę z Fundacją Migrant info Point (pomoc dla cudzoziemców w Polsce).
 5. Rekrutacja:
  • złożenie podania o przyjęcie do oddziału przygotowawczego (na druku obowiązującym w danej szkole) oraz pozostałych dokumentów w sekretariacie szkoły,
  • przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły,
  • w przypadku małej liczby chętnych istnieje możliwość skierowania ucznia do oddziału przygotowawczego w innej szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta Poznania.

Подготовительный отдел  для иностранцев и возвращающихся из-за рубежа

В учебном году 2020/2021 в трёх познанских лицеях:

 

 • XI Общеобразовательный лицей им. Ядвиги и Вацлава Зембжуских 60-304 Познань, ул. Щегенного 134
 • IX  Общеобразовательный лицей им. Каоля Либельта 61-658 Познань, ул. Важивна 24
 • XIV  Общеобразовательный лицей им. Казимира Великого 60-164 Познань, жилой квартал: Пястовское 106

создаются подготовительные отделы для учеников, прибывающих из-за рубежа:

 1. Учёба в подготовительном отделе продолжается год по расписанию уроков, действующему в первом классе средней школы (после начальной)
 2. Максимальное количество учеников в классе – 15 человек
 3. Обучение в подготовительном отделе включает:

А) Уроки польского языка как иностранного

Б) Предметные уроки

В) Предметы реализованы  с углублённым изучением (ученик выбирает два предмета среди следующих: биология, химия, география, физика, математика, иностранный современный язык – декларацию надо подать до 15.09.2020 г.)

 1. Предлагаем:

А) внеурочные занятия, например экскурсии, занятия в районе,спортивные занятия

Б) посещение музеев, театров, оперных театров

В) профессионально оборудованные предметные кабинеты

Г) tuto ring – опеку польского ученика для каждого иностранного ученика

Д) поддержку для родителей

Ж) сотрудничество с фондом Migrant info Point (помощь иностранцам в Польше)

 1. Набор

А) подача заявления о приёме в подготовительный отдел (на бланке обязывающем в данной школе), а также остальных документов, в секретариате школы,

Б) зачисление учеников в подготовительный отдел происходит по решению директора школы

В) в случае небольшого количества желающих, существует возможность направления ученика в подготовительный отдел другого лицея на территории города Познани.

 

 

 

Preparatory department

for foreigners and students returning from abroad

In the school year 2020/2021 in three Poznan high schools:

XI High School of Jadwiga and Wacław Zembrzuscy 60-304 Poznań, 134 Ściegiennego Street

IX High School of Karol Libelt 61-658 Poznań, 24 Warzywna Street

XIV High School of Kazimierz Wielki 60-164 Poznań, 106 Piastowskie Housing Estate

there are going to be established preparatory departments for students returning from abroad.

 1. Education in the preparatory department lasts one year in accordance with the timetable applicable in the first grade of secondary school.
 2. The maximum number is 15 students per class.
 3. Education in the preparatory department covers:
 4. lessons of Polish as a foreign language,
 5. subject lessons,
 6. subjects implemented at the extended level (each student chooses two subjects from the following: biology, chemistry, geography, physics, mathematics, modern foreign language – the declaration must be submitted by 09.2020.).
 7. We offer:
 8. extracurricular activities, e.g. trips, field lessons, sport activities,
 9. excursions to the museum, theater, opera,
 10. professionally equipped subject laboratories,
 11. tutoring – each foreign student will receive help form a Polish student,
 12. parental support,
 13. cooperation with Migrant info Point Foundation (help for foreigners in Poland).
 14. Recruitment regulations:
 15. submitting an application for admission to the preparatory department (on the form applicable to the school) and other documents at the school office,
 16. admission of the student to the preparatory department is based on the decision of the school head

Annotation

In the case of a small number of applicants, it is possible to refer the student to the preparatory department at another secondary school in the City of Poznań.

Skip to content