Ważne terminy

Deklaracje wstępne: do 30 września 2018

Deklaracje ostateczne: do 7 lutego 2019

Wniosek o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb  i możliwości zdającego: do lutego 2019