Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XI
im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
w Poznaniu

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2017r. poz. 1534).

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacja o szkole

 §1

 1. Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu jest szkołą publiczną.
 2. W dalszej części statutu Liceum Ogólnokształcące nazywane jest Szkołą. Pełna nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu.
 3. Szkoła używa pieczęci z nazwą i adresem: Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Ściegiennego 134, 60 -304 Poznań, tel./fax +48 61 867 34 16, NIP 209-00-01-440 REGON 631257822
 4. Organem prowadzącym Szkoły jest Miasto Poznań.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§2

 1. W zakresie kształcenia:
 • umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły,
 • umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego,
 • realizuje szkolne zestawy programów nauczania,
 • organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne,
 • umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • stwarza uczniom wybitnie zdolnym możliwości realizowania indywidualnego programu lub toku nauki; odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W zakresie wychowania:
 • dba o rozwój osobisty ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • wyrabia wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie Szkoły,
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 • dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, egzekwuje realizację obowiązku nauki,
 • uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego,
 • kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów; szczegółowe działania w zakresie wychowania określa Szkolny Program Wychowawczy; działania profilaktyczne Szkoły służące zapobieganiu zachowaniom destrukcyjnym, a także działania interwencyjne w sytuacji pojawienia się zagrożeń określa Szkolny Program Profilaktyki.
 1. W zakresie pomocy i opieki:
 • Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych, dodatkowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych i przerw między zajęciami oraz wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi),
 • uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach,
 • Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • zapewnia pomoc ciężarnym uczennicom, którym umożliwia ukończenie szkoły,
 • zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej,
 • diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
 • udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy,
 • kształtuje wrażliwość i odpowiedzialność wśród wszystkich podmiotów Szkoły w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,
 • prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,
 • Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa regulamin na podstawie odrębnych przepisów,
 • Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi systematycznej pracy przez cały rok oraz zapoznanie ich z technikami skutecznego uczenia się.
 1. W zakresie bezpieczeństwa:
 • Budynek szkoły i teren wokół niej objęte są nadzorem monitoringu wizyjnego.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§3

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły

§4

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
 • sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • opracowuje arkusz organizacyjny,
 • decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,
 • egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 • przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 • występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły,
 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,
 • może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia,
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
 • podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom, słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie,
 • dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami,
 • corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym.
 1. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach:
 • przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy,
 • skreślenia ucznia z listy uczniów na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 4 i 5 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Rada Pedagogiczna

§5

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 • dokonywanie zmian w Statucie Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Szkoły,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

Rada Rodziców

§6

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
 • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
 • w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.
 1. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,
  • opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Samorząd Uczniowski

§7

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • prawa do znajomości programu nauczania,
 • prawa do organizacji życia szkolnego,
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 2. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§8

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
 • szkolny plan nauczania,
 • arkusz organizacji nauczania,
 • tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany do 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Szkoły.
 3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza do 30 maja każdego roku organ prowadzący.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§9

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.
 5. Nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.
 7. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 8. W sytuacji nieodpowiedniego i agresywnego zachowania ucznia, w szczególności agresji słownej, wszczynania kłótni i bójek na terenie Szkoły, nauczyciel obowiązany jest do:
 • słownego upomnienia ucznia, dokonania właściwej adnotacji w dzienniku lekcyjnym,
 • poinformowania Dyrektora o zaistniałej sytuacji, a w razie jego nieobecności zawiadomienia policji oraz rodziców.
 1. Zakres działań nauczyciela:
 • realizuje program kształcenia, wychowania i opieki na powierzonych mu zajęciach edukacyjnych, w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i planie pracy Szkoły,
 • doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wnioskuje o wzbogacenie klasopracowni lub jej modernizację do przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub Dyrektora Szkoły,
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
 • umiejętnie i systematycznie współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas, informuje rodziców lub opiekunów uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
 • bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę,
 • prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
  wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej,
 • jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • przekazuje rodzicom informacje na temat obowiązujących kryteriów oceniania, na zebraniach z rodzicami i drogą elektroniczną przez e-dziennik. Kryteria pozostają do wglądu dla rodziców w sekretariacie Szkoły i bibliotece.
 • dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły:
 1. pełni dyżury na terenie Szkoły zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich,
 2. sprawdza na początku zajęć obecności uczniów i odnotowuje ich nieobecności,
 3. nie opuszcza miejsca pracy (wyjście w trakcie zajęć), chyba że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły,
 4. nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,
 5. może zwolnić ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela), poza szkołą lub pracy w bibliotece tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z nauczycielem lub nauczycielem bibliotekarzem,
 6. informuje na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
 • jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach,
 • inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • realizuje sumiennie czynności dodatkowe powierzone na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły,
 • kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 KN),
 • planuje pracę w oparciu o przygotowane plany wynikowe.
 1. Zakres uprawnień nauczyciela:
 • jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,
 • decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
 • ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
 • ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
 • decyduje o ocenie postępów swoich uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Szkoły i poza nią oraz podczas zajęć w terenie,
 • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach w stosunku do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,
 • stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych środków dydaktycznych.

 

Zadania i obowiązki wychowawcy

§10

 1. Nauczyciel wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
 • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole klasowym, rodzinie i społeczeństwie,
 • podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością Szkoły,
 • inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego, w szczególności uwypukla problematykę bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Szkoły,
 • zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz innymi przepisami dotyczącymi uczniów,
 • udziela rodzicom i prawnym opiekunom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce, informuje uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o skutkach nagannej oceny zachowania i przyczynach trudności w nauce,
 • informuje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie i w Szkole,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 • prowadzi wymaganą dokumentację.
 1. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze oraz wychowania patriotycznego zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 2. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
 • Dyrektora Szkoły,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pedagogów, nauczycieli, doradców,
 • doświadczonych kolegów – nauczycieli wychowawców.

 

 

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki ucznia

§11

 1. Uczeń ma prawo do:
 • uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz metod nauczania,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • umotywowanej oceny postępów w nauce,
 • korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego i zawodowego,
 • korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
 • jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:
 1. zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
 2. oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność,
 3. uczeń ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu lub zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na terenie Szkoły,
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
  • reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,
  • przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
   1. Uczeń ma obowiązek:
  • przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
  • uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
  • przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia, w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego,
 2. oświadczenia rodziców lub oświadczenia pełnoletniego ucznia (po otrzymaniu wcześniejszego oświadczenia pisemnego rodzica/prawnego opiekuna) o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
 • właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 • dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę osobistą, estetykę ubioru (schludny wygląd) i fryzury,
 • dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków, korzystania z innych środków/substancji psychoaktywnych, dopalaczy i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 • reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji,
 • udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce,
 • wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,
 • dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,
 • współpracowania z Samorządem Uczniowskim,
 • podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
 • nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych,
 • przestrzegania ustalonych zasad usprawiedliwiania i zwalniania uczniów,
 • przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
 1. podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane w torbie lub plecaku),
 2. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
 3. naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub innego sprzętu do depozytu – aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
 • uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych przedmiotów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za stratę,
 • przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia zwrotnie wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją.

 

Rozdział 7

Nagrody i kary

§12

 1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • wychowawcy klas,
 • pozostali nauczyciele,
 • Samorząd Uczniowski,
 • pozostali pracownicy Szkoły.
 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce, za wzorową frekwencję, wzorowe pełnienie funkcji, reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 • tytuł Najlepszego Ucznia Roku,
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • dyplom uznania,
 • pochwałę wychowawcy klasy,
 • pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów,
 • list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,
 • nagrodę rzeczową.

Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być ukarany:
 • naganą pisemną wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
 • naganą pisemną Dyrektora Szkoły,
 • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 • zakazem udziału w imprezach i wycieczkach,
 • skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.
 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
 • za picie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz zażywanie narkotyków na terenie Szkoły i zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 • za wymuszenia, przejawy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
 • za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie Szkoły,
 • za fałszowanie podpisów i dokumentów,
 • umyślne dewastowanie mienia Szkoły,
 • propagowanie i szerzenie idei i poglądów rasistowskich i faszystowskich, totalitarnych ustrojów państw, posługiwanie się i propagowanie mowy nienawiści (na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych). O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu Rady Pedagogicznej.
 1. Kara, o której mowa w ust. 3, może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu ucznia.
 2. Wykonanie kary może zostać zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.
 3. Organy wskazane w ust. 6 udzielają poręczenia po uprzednim szczegółowym przeanalizowaniu stanowiska Rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy i Samorządu.
 4. Uczeń jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, zawierającego warunki kontynuowania nauki w czasie trwania wstrzymania kary.
 5. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec niego kary.
 6. Od każdej kary określonej w ust. 3 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.
 7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych

§13

 1. Sytuacje konfliktowe między uczniem/rodzicem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i wychowawcę.
 2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do: Samorządu Uczniowskiego, Pedagoga Szkolnego, Dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły zainteresowane strony mogą odwołać się do właściwych instytucji (np. Policji, Kuratorium Oświaty, Sądu rodzinnego, MOPR).

 

 

Rozdział 8

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§14

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania i w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 4. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 5. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 8. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 9. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 10. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 11. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są cykliczne spotkania uczących z rodzicami oraz system dziennika elektronicznego. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców o stałych terminach spotkań w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Formą udostępnienia jest:
 • Przekazanie kopii pracy pisemnej
 • Zeskanowanie pracy i przekazanie drogą elektroniczną
 • Przekazanie oryginału pracy potwierdzonej podpisem ucznia, rodzica (prawnego opiekuna)
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 1. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów), złożony w terminie 2 dni od wystawienia oceny, nauczyciel ustalający ocenę śródroczną i roczną uzasadnia ją w formie pisemnej.
 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej (lub niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Wystawiając oceny bieżące, śródroczne i roczne, nauczyciel powinien uwzględnić:
 4. odpowiedź pisemną, (rozumianą jako: sprawdzian, pracę klasową, test, test diagnostyczny, esej, arkusz maturalny),
 5. odpowiedź ustną,
 6. aktywność ucznia,
 7. przygotowanie ucznia do lekcji,
 8. zadania domowe, referaty, wystąpienia,
 9. prezentacje przez ucznia szczególnych umiejętności i zainteresowań wykraczających poza program,
 10. udział w szkolnych konkursach, olimpiadach, uroczystościach, zawodach.
 11. Pisemne sprawdzenie wiadomości odbywa się według następujących zasad:
 12. sprawdzian pisemny– może być przeprowadzony ze wszystkich przedmiotów, zakres materiału i formę podaje nauczyciel z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym ustala z klasą dzień i dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym, ocenioną pracę uczeń powinien otrzymać w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przesunięciu),
 13. kartkówka – powinna obejmować materiał z trzech ostatnich tematów, o kartkówce uczeń nie musi być wcześniej informowany termin oddania ocenionych prac do 7 dni (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przesunięciu),
 14. w jednym dniu uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową (sprawdzian pisemny), tygodniowo mogą się odbyć nie więcej niż trzy sprawdziany.
 15. Ustne sprawdzenie wiadomości obejmuje: materiał bieżący (trzy ostatnie tematy) – bez zapowiedzi oraz materiał powtórzeniowy z szerszego zakresu – z tygodniowym terminem zapowiedzi.
 16. Oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wyrażone w stopniach i dzielą się na:
  • oceny cząstkowe (bieżące) określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do zrealizowanej części programu,
  • śródroczne i roczne oceny określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze lub rok.
 17. Oceny cząstkowe (bieżące) ustala się w stopniach według następującej skali:

celujący                                  6 (–)                cel. (–)

bardzo dobry                          5 (+/–)             bdb. (+/–)

dobry                                      4 (+/– )                        db. (+/–)

dostateczny                            3 (+/–)             dst. (+/–)

dopuszczający                         2 (+/–)             dop. (+/–)

niedostateczny                       1 (+)                ndst. (+)

 

 1. Oceny śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

celujący                                  6                      cel.

bardzo dobry                          5                      bdb.

dobry                                      4                      db.

dostateczny                            3                      dst.

dopuszczający                        2                      dop.

niedostateczny                       1                      ndst.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. frekwencja;
  3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  8. okazywanie szacunku innym osobom.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
 5. wzorowe,
 6. bardzo dobre,
 7. dobre,
 8. poprawne,
 9. nieodpowiednie,
 10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 11. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 12. wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych przewidzianych w statucie, wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione, dopuszcza się wyjątkowe spóźnienia,
 13. dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem i wysoką kulturę osobistą,
 14. wzorowo zachowuje się wobec otoczenia,
 15. pomaga innym kolegom,
 16. czynnie i z własnej woli uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub aktywnością pozaszkolną przynosi chlubę Szkole,
 17. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej dobrą.
 18. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 19. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwionej nieobecności (do 7 godzin w półroczu, a nie więcej niż 14 godzin w roku szkolnym), dopuszcza się 5 spóźnień w roku szkolnym,
 20. dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem,
 21. nienagannie zachowuje się wobec otoczenia,
 22. aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub swoją działalnością godnie reprezentuje szkołę,
 23. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej poprawną.
 24. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 25. dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, ma nieliczne godziny nieusprawiedliwionej nieobecności (do 12 godzin w półroczu, a nie więcej niż 20 godzin w roku szkolnym), dopuszcza się 5 spóźnień w półroczu, 10 w roku szkolnym,
 26. swoim zachowaniem wobec otoczenia i wyglądem zewnętrznym nie budzi istotnych zastrzeżeń,
 27. w grupie rówieśniczej nie wywołuje konfliktów,
 28. stara się angażować w życie społeczności uczniowskiej,
 29. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej poprawną.
 30. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 31. na ogół poprawnie zachowuje się wobec otoczenia,
 32. zadowalająco wywiązuje się z obowiązków ucznia, w ciągu półrocza opuścił nie więcej niż 20 godzin, a w ciągu roku nie więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia, dopuszcza się 8 spóźnień w półroczu i 16 w roku szkolnym,
 33. swoją postawą nie budzi zgorszenia,
 34. w życie społeczności szkolnej włącza się po otrzymaniu polecenia.
 35. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 36. swoim zachowaniem budzi poważne zastrzeżenia pracowników Szkoły i uczniów,
 37. na zajęcia przychodzi często nieprzygotowany,
 38. przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 39. swoją postawą wpływa demoralizująco na innych,
 40. wywołuje konflikty wśród rówieśników,
 41. na zajęcia uczęszcza niesystematycznie, ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu i do 80 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku, dopuszcza się 10 spóźnień w półroczu i 20 w roku szkolnym,
 42. często spóźnia się.
 43. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 44. nagannie zachowuje się wobec otoczenia podczas zajęć, imprez szkolnych i wycieczek (przychodzi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na zajęcia szkolne, wnosi ww. środki na teren Szkoły),
 45. niesystematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, mając opuszczonych powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu i powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku oraz powyżej 20 spóźnień,
 46. popełnia poważne wykroczenia ze szkodą dla drugiej osoby (kradzieże, pobicia, wymuszenia, dręczenie),
 47. notorycznie i złośliwie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 48. notorycznie nie wypełnia obowiązków ucznia,
 49. swoją postawą wpływa demoralizująco na innych uczniów, jest źródłem konfliktów i nieporozumień w grupie rówieśniczej.

 

Klasyfikowanie

§15

 

 1. Klasyfikacja uczniów dokonywana jest śródrocznie i rocznie. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest zawsze w ostatnim tygodniu kończącym semestr oraz zajęcia całoroczne. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia lekcyjne. Klasyfikację zatwierdza Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
 2. W przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, wychowawcy zobowiązani do poinformowania o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie podanym przez dyrektora zgodnie z harmonogramem roku szkolnym.
 3. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych przypada w tygodniu poprzedzającym tydzień zakończenia zajęć półrocza i roku szkolnego zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego.
 4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
 5. Tryb powiadamiania: Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są cykliczne spotkania uczących z rodzicami oraz system elektronicznego dziennika; na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców o stałych terminach spotkań zgodnie z harmonogramem roku szkolnego a także o dyżurach uczących nauczycieli.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
 7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania, w semestrze bądź roku szkolnym. Są one wystawiane na podstawie ocen cząstkowych (bieżących) i stanowią podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Oceny te są ustalone jako średnia ważona ocen cząstkowych (bieżących) wyliczanych przez system dziennika elektronicznego.
 9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 10. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zachowania.
 11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugiej części roku szkolnego, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 12. W przypadku uzyskania przez ucznia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej nauczyciel, który wystawił ocenę może zażądać zdania (zaliczenia) materiału programowego, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o formie i terminach zdawania materiału programowego zgodnie ze szczegółowymi warunkami podanymi przez niego uczniom na początku roku szkolnego.
 13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 15. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przy podejmowaniu decyzji Rada Pedagogiczna winna zapoznać się z wyjaśnieniami i stanowiskiem: nauczyciela, który nie dokonał klasyfikacji, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, ucznia i jego rodziców, samorządu uczniowskiego. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w formie uchwały.
 16. Termin egzaminu klasyfikacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 17. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
  1. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego bądź pokrewnego przedmiotu,
  2. egzamin ma charakter pisemny i ustny, z tym, że egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. w czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
  4. z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
  5. do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
  6. dokumentację egzaminu przechowuje się w szkole przez jeden rok,
  7. po zakończeniu egzaminu nauczyciel dokonujący klasyfikacji informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ocenie,
  8. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
  9. wychowawca klasy odnotowuje fakt przeprowadzenie egzaminu w arkuszu ocen ucznia.
 18. Uczeń, który z powodu przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie w formie pisemnej (zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby) zostaje przedłożone najpóźniej w dniu egzaminu.
 19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem art. 44 m. i art. 44n. Ustawy o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

§16

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych/rocznych. O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej/krocznej należy poinformować ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  1. jeżeli proponowana przez nauczyciela roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zdaniem ucznia lub jego prawnych opiekunów zaniżona, uczeń ma prawo odwołania się od niej do dyrektora szkoły;
  2. odwołanie w formie pisemnej składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a w przypadku ucznia pełnoletniego – uczeń, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie, nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
  3. dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku, odrzuca go albo organizuje badanie wiedzy i umiejętności ucznia, nie później jednak niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
  4. dla przeprowadzenia badania wiedzy i umiejętności ucznia dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w skład której wchodzą:
   • dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciel danego przedmiotu uczący zainteresowanego ucznia – jako egzaminator;
   • nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji;
   • w egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu pedagog, psycholog szkolny lub wychowawca;
   • nauczyciel – egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z udziału w komisji – wtedy na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu;
  5. badanie wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć również formę ćwiczeń praktycznych;
  6. pytania, ćwiczenia, zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji;
  7. na podstawie przeprowadzonego badania wiedzy i umiejętności ucznia komisja przedstawia nauczycielowi propozycje:
   • podwyższenia oceny – w przypadku pozytywnego wyniku badania albo
   • utrzymania oceny – w przypadku negatywnego wyniku badania

Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem komisji nauczyciel podejmuje decyzje o podwyższeniu lub utrzymaniu przewidywanej oceny. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17.1.a).

 1. z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, pytania egzaminacyjne, prace ucznia lub w przypadku formy ustnej badania zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia, ustalone stanowisko komisji wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia;
 2. uczeń, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na badanie wiedzy i umiejętności traci w/w uprawnienia z zastrzeżeniem § 17.1.a).

 

§17

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  1. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wystawianiu oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator (może być jednak on zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach – w takiej sytuacji dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły), dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
  2. zadania wchodzące w zakres sprawdzianu przygotowuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor po konsultacji z innym nauczycielem (członkiem komisji) prowadzącym takie same zajęcia
  3. komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej(z tym że sprawdzian z wychowania fizycznego i technologii informacyjnej powinien mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych), oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  4. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
  5. ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny, która może być, w określonych sytuacjach, zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu poprawkowego omówione są poniżej.
  6. z prac komisji sporządza się protokół (który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia) zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
  7. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
  8. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§18

Promowanie

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. Uczeń, który uzyskał niedostateczne oceny roczne oraz uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego może powtarzać klasę raz w ciągu cyklu nauczania.

 

Rozdział 9

Zasady rekrutacji

§19

  1. Zasady przyjęć do XI Liceum Ogólnokształcącego określone są na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.).
  2. Szczegółowe zasady rekrutacji w każdym roku szkolnym określane są przez zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
  3. Szczegółowe zasady rekrutacji są podawane do wiadomości i upowszechniane poprzez:
 1. Wywieszenie informacji w szkolnej gablocie przy głównym wejściu do Szkoły,
 2. Informatory dostępne w sekretariacie Szkoły,
 3. Organizację dni otwartych Szkoły,
 4. Spotkania uczniów Szkoły, nauczycieli, dyrekcji z uczniami na terenie ich szkół,
 5. Przekazywanie informatorów do sekretariatów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 6. stronę internetową szkoły: www.lo11.pl
  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 7. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 8. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 9. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  2. Regulamin rekrutacji określają:
   1. zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
   2. zasady naboru wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
   3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

Rozdział 10

Formy opieki i pomocy uczniom

§20

 

 1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:
 2. udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej,
 3. występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły,
 4. zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 5. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 11

Biblioteka

§21

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna i czytelnia, w której mieści się Multimedialne Centrum Informacji.
 2. Biblioteka:
 3. udostępnia książki,
 4. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia w uczniach nawyk czytania i uczenia się,
 5. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole,
 6. inspiruje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia wiedzę medialną,
 7. przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
 8. uczy aktywnego odbioru dóbr kultury,
 9. zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,
 10. wspomaga proces orientacji i poradnictwa zawodowego.
 11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 12. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury,
 13. inspirowanie czytelnictwa i podnoszenie jego poziomu,
 14. prenumerata, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie czasopism (w zależności od posiadanych przez bibliotekę środków finansowych),
 15. konserwacja i selekcja księgozbioru,
 16. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 17. prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego, informacyjnego i medialnego,
 18. pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
 19. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 • $22

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§23

 1. Szkoła posiada własny sztandar, który na niebieskim tle przedstawia wizerunki patronów oraz napis: XI Liceum Ogólnokształcące Jadwigi i Wacława Zembrzuskich na rewersie sztandaru znajduje się na biało-czerwonym tle  srebrny orzeł ze złotą koroną.
 2. Szczególnym szacunkiem Szkoła otacza zgromadzone pamiątki związane z patronami szkoły oraz dokumenty i kroniki, a także inne pamiątkowe przedmioty.
 1. Szkoła posiada własne godło- przedstawiające na tarczy, w zielonym polu rzymską cyfrę XI oraz duże litery LO koloru czarnego.

 

 

§24

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§25

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 13

Statut i jego zmiana

 • 26
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada Pedagogiczna. Statut przekazuje się organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego.
 3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ Szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca zmiany w statucie lub nowy statut.
 6. Dyrektor Szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego zmianie.
 7. Integralną częścią statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania Klasyfikowania i Promowania Uczniów w XI Liceum Ogólnokształcącym.

 

 

 • 27
 1. Dyrektor Szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 2. Uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie internetowej Szkoły.
 3. Nauczyciele – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.
 4. Rodzice na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.

 

 

 • 28

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XI
im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
w Poznaniu

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2017r. poz. 1534).

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacja o szkole

 §1

 1. Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu jest szkołą publiczną.
 2. W dalszej części statutu Liceum Ogólnokształcące nazywane jest Szkołą. Pełna nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu.
 3. Szkoła używa pieczęci z nazwą i adresem: Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Ściegiennego 134, 60 -304 Poznań, tel./fax +48 61 867 34 16, NIP 209-00-01-440 REGON 631257822
 4. Organem prowadzącym Szkoły jest Miasto Poznań.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§2

 1. W zakresie kształcenia:
 • umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły,
 • umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego,
 • realizuje szkolne zestawy programów nauczania,
 • organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne,
 • umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • stwarza uczniom wybitnie zdolnym możliwości realizowania indywidualnego programu lub toku nauki; odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W zakresie wychowania:
 • dba o rozwój osobisty ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • wyrabia wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie Szkoły,
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 • dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, egzekwuje realizację obowiązku nauki,
 • uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego,
 • kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów; szczegółowe działania w zakresie wychowania określa Szkolny Program Wychowawczy; działania profilaktyczne Szkoły służące zapobieganiu zachowaniom destrukcyjnym, a także działania interwencyjne w sytuacji pojawienia się zagrożeń określa Szkolny Program Profilaktyki.
 1. W zakresie pomocy i opieki:
 • Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych, dodatkowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych i przerw między zajęciami oraz wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi),
 • uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach,
 • Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • zapewnia pomoc ciężarnym uczennicom, którym umożliwia ukończenie szkoły,
 • zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej,
 • diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym,
 • udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy,
 • kształtuje wrażliwość i odpowiedzialność wśród wszystkich podmiotów Szkoły w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,
 • prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,
 • Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa regulamin na podstawie odrębnych przepisów,
 • Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi systematycznej pracy przez cały rok oraz zapoznanie ich z technikami skutecznego uczenia się.
 1. W zakresie bezpieczeństwa:
 • Budynek szkoły i teren wokół niej objęte są nadzorem monitoringu wizyjnego.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§3

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły

§4

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:
 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
 • sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • opracowuje arkusz organizacyjny,
 • decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,
 • egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 • przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 • występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły,
 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,
 • może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia,
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
 • podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom, słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie,
 • dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami,
 • corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym.
 1. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach:
 • przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy,
 • skreślenia ucznia z listy uczniów na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 4 i 5 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Rada Pedagogiczna

§5

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 • dokonywanie zmian w Statucie Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Szkoły,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

Rada Rodziców

§6

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
 • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
 • w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.
 1. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,
  • opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Samorząd Uczniowski

§7

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • prawa do znajomości programu nauczania,
 • prawa do organizacji życia szkolnego,
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 2. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§8

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
 • szkolny plan nauczania,
 • arkusz organizacji nauczania,
 • tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany do 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Szkoły.
 3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza do 30 maja każdego roku organ prowadzący.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§9

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.
 5. Nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.
 7. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 8. W sytuacji nieodpowiedniego i agresywnego zachowania ucznia, w szczególności agresji słownej, wszczynania kłótni i bójek na terenie Szkoły, nauczyciel obowiązany jest do:
 • słownego upomnienia ucznia, dokonania właściwej adnotacji w dzienniku lekcyjnym,
 • poinformowania Dyrektora o zaistniałej sytuacji, a w razie jego nieobecności zawiadomienia policji oraz rodziców.
 1. Zakres działań nauczyciela:
 • realizuje program kształcenia, wychowania i opieki na powierzonych mu zajęciach edukacyjnych, w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i planie pracy Szkoły,
 • doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wnioskuje o wzbogacenie klasopracowni lub jej modernizację do przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub Dyrektora Szkoły,
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
 • umiejętnie i systematycznie współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas, informuje rodziców lub opiekunów uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
 • bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę,
 • prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
  wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej,
 • jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 • przekazuje rodzicom informacje na temat obowiązujących kryteriów oceniania, na zebraniach z rodzicami i drogą elektroniczną przez e-dziennik. Kryteria pozostają do wglądu dla rodziców w sekretariacie Szkoły i bibliotece.
 • dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły:
 1. pełni dyżury na terenie Szkoły zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich,
 2. sprawdza na początku zajęć obecności uczniów i odnotowuje ich nieobecności,
 3. nie opuszcza miejsca pracy (wyjście w trakcie zajęć), chyba że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły,
 4. nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,
 5. może zwolnić ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela), poza szkołą lub pracy w bibliotece tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z nauczycielem lub nauczycielem bibliotekarzem,
 6. informuje na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
 • jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach,
 • inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • realizuje sumiennie czynności dodatkowe powierzone na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły,
 • kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 KN),
 • planuje pracę w oparciu o przygotowane plany wynikowe.
 1. Zakres uprawnień nauczyciela:
 • jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,
 • decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
 • ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
 • ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
 • decyduje o ocenie postępów swoich uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Szkoły i poza nią oraz podczas zajęć w terenie,
 • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach w stosunku do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,
 • stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych środków dydaktycznych.

 

Zadania i obowiązki wychowawcy

§10

 1. Nauczyciel wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
 • tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole klasowym, rodzinie i społeczeństwie,
 • podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością Szkoły,
 • inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego, w szczególności uwypukla problematykę bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Szkoły,
 • zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz innymi przepisami dotyczącymi uczniów,
 • udziela rodzicom i prawnym opiekunom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce, informuje uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o skutkach nagannej oceny zachowania i przyczynach trudności w nauce,
 • informuje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie i w Szkole,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 • prowadzi wymaganą dokumentację.
 1. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze oraz wychowania patriotycznego zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 2. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
 • Dyrektora Szkoły,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pedagogów, nauczycieli, doradców,
 • doświadczonych kolegów – nauczycieli wychowawców.

 

 

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki ucznia

§11

 1. Uczeń ma prawo do:
 • uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz metod nauczania,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • umotywowanej oceny postępów w nauce,
 • korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego i zawodowego,
 • korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
 • jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:
 1. zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
 2. oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność,
 3. uczeń ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu lub zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na terenie Szkoły,
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
  • reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,
  • przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
   1. Uczeń ma obowiązek:
  • przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
  • uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
  • przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia, w formie:
 1. zaświadczenia lekarskiego,
 2. oświadczenia rodziców lub oświadczenia pełnoletniego ucznia (po otrzymaniu wcześniejszego oświadczenia pisemnego rodzica/prawnego opiekuna) o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
 • właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 • dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę osobistą, estetykę ubioru (schludny wygląd) i fryzury,
 • dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków, korzystania z innych środków/substancji psychoaktywnych, dopalaczy i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 • reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji,
 • udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce,
 • wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,
 • dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,
 • współpracowania z Samorządem Uczniowskim,
 • podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
 • nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych,
 • przestrzegania ustalonych zasad usprawiedliwiania i zwalniania uczniów,
 • przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
 1. podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane w torbie lub plecaku),
 2. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
 3. naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub innego sprzętu do depozytu – aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
 • uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych przedmiotów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za stratę,
 • przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia zwrotnie wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją.

 

Rozdział 7

Nagrody i kary

§12

 1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • wychowawcy klas,
 • pozostali nauczyciele,
 • Samorząd Uczniowski,
 • pozostali pracownicy Szkoły.
 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce, za wzorową frekwencję, wzorowe pełnienie funkcji, reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 • tytuł Najlepszego Ucznia Roku,
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • dyplom uznania,
 • pochwałę wychowawcy klasy,
 • pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów,
 • list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,
 • nagrodę rzeczową.

Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być ukarany:
 • naganą pisemną wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
 • naganą pisemną Dyrektora Szkoły,
 • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 • zakazem udziału w imprezach i wycieczkach,
 • skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.
 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
 • za picie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz zażywanie narkotyków na terenie Szkoły i zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 • za wymuszenia, przejawy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
 • za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie Szkoły,
 • za fałszowanie podpisów i dokumentów,
 • umyślne dewastowanie mienia Szkoły,
 • propagowanie i szerzenie idei i poglądów rasistowskich i faszystowskich, totalitarnych ustrojów państw, posługiwanie się i propagowanie mowy nienawiści (na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych). O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu Rady Pedagogicznej.
 1. Kara, o której mowa w ust. 3, może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu ucznia.
 2. Wykonanie kary może zostać zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.
 3. Organy wskazane w ust. 6 udzielają poręczenia po uprzednim szczegółowym przeanalizowaniu stanowiska Rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy i Samorządu.
 4. Uczeń jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, zawierającego warunki kontynuowania nauki w czasie trwania wstrzymania kary.
 5. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec niego kary.
 6. Od każdej kary określonej w ust. 3 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.
 7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych

§13

 1. Sytuacje konfliktowe między uczniem/rodzicem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i wychowawcę.
 2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do: Samorządu Uczniowskiego, Pedagoga Szkolnego, Dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły zainteresowane strony mogą odwołać się do właściwych instytucji (np. Policji, Kuratorium Oświaty, Sądu rodzinnego, MOPR).

 

 

Rozdział 8

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§14

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania i w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 4. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 5. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 8. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 9. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 10. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 11. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są cykliczne spotkania uczących z rodzicami oraz system dziennika elektronicznego. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców o stałych terminach spotkań w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Formą udostępnienia jest:
 • Przekazanie kopii pracy pisemnej
 • Zeskanowanie pracy i przekazanie drogą elektroniczną
 • Przekazanie oryginału pracy potwierdzonej podpisem ucznia, rodzica (prawnego opiekuna)
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 1. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów), złożony w terminie 2 dni od wystawienia oceny, nauczyciel ustalający ocenę śródroczną i roczną uzasadnia ją w formie pisemnej.
 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej (lub niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Wystawiając oceny bieżące, śródroczne i roczne, nauczyciel powinien uwzględnić:
 4. odpowiedź pisemną, (rozumianą jako: sprawdzian, pracę klasową, test, test diagnostyczny, esej, arkusz maturalny),
 5. odpowiedź ustną,
 6. aktywność ucznia,
 7. przygotowanie ucznia do lekcji,
 8. zadania domowe, referaty, wystąpienia,
 9. prezentacje przez ucznia szczególnych umiejętności i zainteresowań wykraczających poza program,
 10. udział w szkolnych konkursach, olimpiadach, uroczystościach, zawodach.
 11. Pisemne sprawdzenie wiadomości odbywa się według następujących zasad:
 12. sprawdzian pisemny– może być przeprowadzony ze wszystkich przedmiotów, zakres materiału i formę podaje nauczyciel z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym ustala z klasą dzień i dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym, ocenioną pracę uczeń powinien otrzymać w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przesunięciu),
 13. kartkówka – powinna obejmować materiał z trzech ostatnich tematów, o kartkówce uczeń nie musi być wcześniej informowany termin oddania ocenionych prac do 7 dni (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przesunięciu),
 14. w jednym dniu uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową (sprawdzian pisemny), tygodniowo mogą się odbyć nie więcej niż trzy sprawdziany.
 15. Ustne sprawdzenie wiadomości obejmuje: materiał bieżący (trzy ostatnie tematy) – bez zapowiedzi oraz materiał powtórzeniowy z szerszego zakresu – z tygodniowym terminem zapowiedzi.
 16. Oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wyrażone w stopniach i dzielą się na:
  • oceny cząstkowe (bieżące) określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do zrealizowanej części programu,
  • śródroczne i roczne oceny określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze lub rok.
 17. Oceny cząstkowe (bieżące) ustala się w stopniach według następującej skali:

celujący                                  6 (–)                cel. (–)

bardzo dobry                          5 (+/–)             bdb. (+/–)

dobry                                      4 (+/– )                        db. (+/–)

dostateczny                            3 (+/–)             dst. (+/–)

dopuszczający                         2 (+/–)             dop. (+/–)

niedostateczny                       1 (+)                ndst. (+)

 

 1. Oceny śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

celujący                                  6                      cel.

bardzo dobry                          5                      bdb.

dobry                                      4                      db.

dostateczny                            3                      dst.

dopuszczający                        2                      dop.

niedostateczny                       1                      ndst.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. frekwencja;
  3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  8. okazywanie szacunku innym osobom.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
 5. wzorowe,
 6. bardzo dobre,
 7. dobre,
 8. poprawne,
 9. nieodpowiednie,
 10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 11. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 12. wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych przewidzianych w statucie, wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione, dopuszcza się wyjątkowe spóźnienia,
 13. dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem i wysoką kulturę osobistą,
 14. wzorowo zachowuje się wobec otoczenia,
 15. pomaga innym kolegom,
 16. czynnie i z własnej woli uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub aktywnością pozaszkolną przynosi chlubę Szkole,
 17. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej dobrą.
 18. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 19. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwionej nieobecności (do 7 godzin w półroczu, a nie więcej niż 14 godzin w roku szkolnym), dopuszcza się 5 spóźnień w roku szkolnym,
 20. dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem,
 21. nienagannie zachowuje się wobec otoczenia,
 22. aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub swoją działalnością godnie reprezentuje szkołę,
 23. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej poprawną.
 24. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 25. dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, ma nieliczne godziny nieusprawiedliwionej nieobecności (do 12 godzin w półroczu, a nie więcej niż 20 godzin w roku szkolnym), dopuszcza się 5 spóźnień w półroczu, 10 w roku szkolnym,
 26. swoim zachowaniem wobec otoczenia i wyglądem zewnętrznym nie budzi istotnych zastrzeżeń,
 27. w grupie rówieśniczej nie wywołuje konfliktów,
 28. stara się angażować w życie społeczności uczniowskiej,
 29. na półrocze uzyskał ocenę zachowania przynajmniej poprawną.
 30. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 31. na ogół poprawnie zachowuje się wobec otoczenia,
 32. zadowalająco wywiązuje się z obowiązków ucznia, w ciągu półrocza opuścił nie więcej niż 20 godzin, a w ciągu roku nie więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia, dopuszcza się 8 spóźnień w półroczu i 16 w roku szkolnym,
 33. swoją postawą nie budzi zgorszenia,
 34. w życie społeczności szkolnej włącza się po otrzymaniu polecenia.
 35. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 36. swoim zachowaniem budzi poważne zastrzeżenia pracowników Szkoły i uczniów,
 37. na zajęcia przychodzi często nieprzygotowany,
 38. przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 39. swoją postawą wpływa demoralizująco na innych,
 40. wywołuje konflikty wśród rówieśników,
 41. na zajęcia uczęszcza niesystematycznie, ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu i do 80 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku, dopuszcza się 10 spóźnień w półroczu i 20 w roku szkolnym,
 42. często spóźnia się.
 43. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 44. nagannie zachowuje się wobec otoczenia podczas zajęć, imprez szkolnych i wycieczek (przychodzi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na zajęcia szkolne, wnosi ww. środki na teren Szkoły),
 45. niesystematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, mając opuszczonych powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu i powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku oraz powyżej 20 spóźnień,
 46. popełnia poważne wykroczenia ze szkodą dla drugiej osoby (kradzieże, pobicia, wymuszenia, dręczenie),
 47. notorycznie i złośliwie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 48. notorycznie nie wypełnia obowiązków ucznia,
 49. swoją postawą wpływa demoralizująco na innych uczniów, jest źródłem konfliktów i nieporozumień w grupie rówieśniczej.

 

Klasyfikowanie

§15

 

 1. Klasyfikacja uczniów dokonywana jest śródrocznie i rocznie. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest zawsze w ostatnim tygodniu kończącym semestr oraz zajęcia całoroczne. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia lekcyjne. Klasyfikację zatwierdza Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
 2. W przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, wychowawcy zobowiązani do poinformowania o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie podanym przez dyrektora zgodnie z harmonogramem roku szkolnym.
 3. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych przypada w tygodniu poprzedzającym tydzień zakończenia zajęć półrocza i roku szkolnego zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego.
 4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
 5. Tryb powiadamiania: Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są cykliczne spotkania uczących z rodzicami oraz system elektronicznego dziennika; na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców o stałych terminach spotkań zgodnie z harmonogramem roku szkolnego a także o dyżurach uczących nauczycieli.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
 7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania, w semestrze bądź roku szkolnym. Są one wystawiane na podstawie ocen cząstkowych (bieżących) i stanowią podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Oceny te są ustalone jako średnia ważona ocen cząstkowych (bieżących) wyliczanych przez system dziennika elektronicznego.
 9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 10. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zachowania.
 11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugiej części roku szkolnego, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 12. W przypadku uzyskania przez ucznia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej nauczyciel, który wystawił ocenę może zażądać zdania (zaliczenia) materiału programowego, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o formie i terminach zdawania materiału programowego zgodnie ze szczegółowymi warunkami podanymi przez niego uczniom na początku roku szkolnego.
 13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 15. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przy podejmowaniu decyzji Rada Pedagogiczna winna zapoznać się z wyjaśnieniami i stanowiskiem: nauczyciela, który nie dokonał klasyfikacji, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, ucznia i jego rodziców, samorządu uczniowskiego. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w formie uchwały.
 16. Termin egzaminu klasyfikacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 17. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
  1. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego bądź pokrewnego przedmiotu,
  2. egzamin ma charakter pisemny i ustny, z tym, że egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. w czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
  4. z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
  5. do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
  6. dokumentację egzaminu przechowuje się w szkole przez jeden rok,
  7. po zakończeniu egzaminu nauczyciel dokonujący klasyfikacji informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ocenie,
  8. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
  9. wychowawca klasy odnotowuje fakt przeprowadzenie egzaminu w arkuszu ocen ucznia.
 18. Uczeń, który z powodu przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie w formie pisemnej (zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby) zostaje przedłożone najpóźniej w dniu egzaminu.
 19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem art. 44 m. i art. 44n. Ustawy o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

§16

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych/rocznych. O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej/krocznej należy poinformować ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  1. jeżeli proponowana przez nauczyciela roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zdaniem ucznia lub jego prawnych opiekunów zaniżona, uczeń ma prawo odwołania się od niej do dyrektora szkoły;
  2. odwołanie w formie pisemnej składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a w przypadku ucznia pełnoletniego – uczeń, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie, nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
  3. dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku, odrzuca go albo organizuje badanie wiedzy i umiejętności ucznia, nie później jednak niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
  4. dla przeprowadzenia badania wiedzy i umiejętności ucznia dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w skład której wchodzą:
   • dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciel danego przedmiotu uczący zainteresowanego ucznia – jako egzaminator;
   • nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji;
   • w egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu pedagog, psycholog szkolny lub wychowawca;
   • nauczyciel – egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z udziału w komisji – wtedy na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu;
  5. badanie wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć również formę ćwiczeń praktycznych;
  6. pytania, ćwiczenia, zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji;
  7. na podstawie przeprowadzonego badania wiedzy i umiejętności ucznia komisja przedstawia nauczycielowi propozycje:
   • podwyższenia oceny – w przypadku pozytywnego wyniku badania albo
   • utrzymania oceny – w przypadku negatywnego wyniku badania

Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem komisji nauczyciel podejmuje decyzje o podwyższeniu lub utrzymaniu przewidywanej oceny. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17.1.a).

 1. z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, pytania egzaminacyjne, prace ucznia lub w przypadku formy ustnej badania zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia, ustalone stanowisko komisji wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia;
 2. uczeń, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na badanie wiedzy i umiejętności traci w/w uprawnienia z zastrzeżeniem § 17.1.a).

 

§17

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  1. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wystawianiu oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator (może być jednak on zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach – w takiej sytuacji dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły), dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
  2. zadania wchodzące w zakres sprawdzianu przygotowuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor po konsultacji z innym nauczycielem (członkiem komisji) prowadzącym takie same zajęcia
  3. komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej(z tym że sprawdzian z wychowania fizycznego i technologii informacyjnej powinien mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych), oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  4. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
  5. ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny, która może być, w określonych sytuacjach, zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu poprawkowego omówione są poniżej.
  6. z prac komisji sporządza się protokół (który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia) zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
  7. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
  8. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§18

Promowanie

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. Uczeń, który uzyskał niedostateczne oceny roczne oraz uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego może powtarzać klasę raz w ciągu cyklu nauczania.

 

Rozdział 9

Zasady rekrutacji

§19

  1. Zasady przyjęć do XI Liceum Ogólnokształcącego określone są na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.).
  2. Szczegółowe zasady rekrutacji w każdym roku szkolnym określane są przez zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
  3. Szczegółowe zasady rekrutacji są podawane do wiadomości i upowszechniane poprzez:
 1. Wywieszenie informacji w szkolnej gablocie przy głównym wejściu do Szkoły,
 2. Informatory dostępne w sekretariacie Szkoły,
 3. Organizację dni otwartych Szkoły,
 4. Spotkania uczniów Szkoły, nauczycieli, dyrekcji z uczniami na terenie ich szkół,
 5. Przekazywanie informatorów do sekretariatów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 6. stronę internetową szkoły: www.lo11.pl
  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 7. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 8. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 9. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  2. Regulamin rekrutacji określają:
   1. zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
   2. zasady naboru wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
   3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

Rozdział 10

Formy opieki i pomocy uczniom

§20

 

 1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:
 2. udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej,
 3. występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły,
 4. zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 5. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 11

Biblioteka

§21

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna i czytelnia, w której mieści się Multimedialne Centrum Informacji.
 2. Biblioteka:
 3. udostępnia książki,
 4. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia w uczniach nawyk czytania i uczenia się,
 5. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole,
 6. inspiruje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia wiedzę medialną,
 7. przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
 8. uczy aktywnego odbioru dóbr kultury,
 9. zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,
 10. wspomaga proces orientacji i poradnictwa zawodowego.
 11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 12. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury,
 13. inspirowanie czytelnictwa i podnoszenie jego poziomu,
 14. prenumerata, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie czasopism (w zależności od posiadanych przez bibliotekę środków finansowych),
 15. konserwacja i selekcja księgozbioru,
 16. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 17. prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego, informacyjnego i medialnego,
 18. pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
 19. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

 

Rozdział 12

 • Postanowienia końcowe
 • 22

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • 23
 1. Szkoła posiada własny sztandar, który na niebieskim tle przedstawia wizerunki patronów oraz napis: XI Liceum Ogólnokształcące Jadwigi i Wacława Zembrzuskich na rewersie sztandaru znajduje się na biało-czerwonym tle  srebrny orzeł ze złotą koroną.
 2. Szczególnym szacunkiem Szkoła otacza zgromadzone pamiątki związane z patronami szkoły oraz dokumenty i kroniki, a także inne pamiątkowe przedmioty.
 1. Szkoła posiada własne godło- przedstawiające na tarczy, w zielonym polu rzymską cyfrę XI oraz duże litery LO koloru czarnego.

 

 

 • 24

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 25

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 13

Statut i jego zmiana

 • 26
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada Pedagogiczna. Statut przekazuje się organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego.
 3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ Szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca zmiany w statucie lub nowy statut.
 6. Dyrektor Szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego zmianie.
 7. Integralną częścią statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania Klasyfikowania i Promowania Uczniów w XI Liceum Ogólnokształcącym.

 

 

 • 27
 1. Dyrektor Szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 2. Uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie internetowej Szkoły.
 3. Nauczyciele – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.
 4. Rodzice na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.

 

 

 • 28

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.