Klasy 2018/2019

 

Proponowane klasy na rok szkolny 2018/2019:

NR

PROFIL

JĘZYKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 

1-1

 

biologiczno-chemiczny

angielski, niemiecki

 

chemia, biologia, matematyka

 

1-2

 

lingwistyczny

angielski, niemiecki

 

angielski, niemiecki, geografia, polski

 

1-3

 

lingwistyczny

angielski, hiszpański

 

hiszpański, angielski, historia

 

1-4

humanistyczno – medialny

angielski, hiszpański

 

polski, angielski, historia

 

1-5

 

matematyczno – geograficzny

angielski, niemiecki

 

matematyka, geografia, informatyka

 

1-6

 

klasa wschodoznawcza

gr I Polska – Wschód

gr II Dwujęzyczna

angielski, rosyjski

rosyjski, angielski, historia

Opis klas:

KLASA 1/1      BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

 • Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, matematyka
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane: biologia, chemia
 • Języki obce: jęz. angielski, jęz. niemiecki
 • Współpraca z:
  • Centrum Chemii przy UMK w Toruniu – Centrum Chemii w Małej Skali (uczniowie biorą udział w warsztatach z eksperymentu chemicznego i naukowych wycieczkach do Torunia).
  • Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (udział uczniów w wykładach i ćwiczeniach medycznych, np. w prosektorium)
  • Wydziałem Towaroznawstwa (UE) w Poznaniu (udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, np. poznawanie procesów otrzymywania kremów, szamponów, płynów do mycia naczyń)
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • olimpiady i konkursy przyrodniczo – chemiczne
  • udział w rożnych wydarzeniach społeczno – kulturalnych, także związanych z profilem klasy, np. wystawy, muzea, teatr i kino i inne)

 

KLASA 1/2 LINGWISTYCZNA  (z rozszerzonym jęz. angielskim i jęz. niemieckim)

 • Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. polski, geografia
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane: j. obcy nowożytny, geografia
 • Języki obce: jęz. angielski, jęz. niemiecki
 • Współpraca z :
  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych ( WNGiG) UAM (uczniowie biorą udział w licznych wykładach, zajęciach edukacyjnych i językowych, wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię)
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • Projekt MEMORAMUS
  • Projekt „ Śladami Solidarności” poświęcony najnowszej historii
 • Wymiany i wyjazdy zagraniczne:
  • wymiana polsko – niemiecka ( Bonn, Wuppertal)
  • wyjazdy kulturoznawcze i okazjonalne do miast w Niemczech ( Berlin, Drezno)
 • Udział w imprezach kulturoznawczych:
  • olimpiady i konkursy języka niemieckiego i angielskiego
  • bieżące imprezy dotyczące kultury i filmu niemieckiego i angielskiego
  • Imprezy poszerzające wiedzę o literaturze i kulturze niemieckiej ( GOETHE Instytut i Instytut Austriacki) i angielskiej

 

KLASA 1/3 LINGWISTYCZNA (z rozszerzonym jęz. angielskim i jęz. hiszpańskim)

 • Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski, jęz. hiszpański, historia
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane:  j. obcy nowożytny, historia
 • Przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
 • Języki obce: jęz. angielski, jęz. hiszpański
 • Współpraca z :
  • Instytutem Filologii Romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (uczniowie biorą udział w wykładach, zajęciach edukacyjnych i językowych, wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię)
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • wyjazd językowy do Hiszpanii
  • udział w konkursach i olimpiadach językowych
  • poznawanie geografii, historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych
  • cykliczne wyjścia do Teatru Nowego na najnowsze spektakle
  • udział w licznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez miasto
  • projekt „ Śladami Solidarności” i „ Memoramus”, marsze pamięci do Katynia

 

KLASA 1/4 HUMANISTYCZNO – MEDIALNA

 • Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, jęz. angielski, historia
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane:  j. obcy nowożytny, historia
 • Przedmiot uzupełniający: edukacja medialna
 • Języki obce : jęz. angielski, jęz. hiszpański
 • Współpraca z :
  • Wydziałem Filologii Polskiej UAM (uczniowie w ramach klasy patronackiej biorą udział w licznych wykładach, zajęciach edukacyjnych i warsztatach organizowanych przez pracowników polonistyki)
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • cykliczne wyjścia na najnowsze przedstawienia do Teatru Nowego w ramach edukacji kulturalnej
  • szeroko pojęta edukacja medialna ( współczesne nośniki kultury, kultura masowa a kultura wysoka z wykorzystaniem technik audiowizualnych)
  • poszerzanie wiedzy o współczesnych mediach ( prasa, radio, telewizja, internet itp.)
  • konkursy i olimpiady przedmiotowe
  • udział w rożnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście

 

KLASA 1/5 MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane: geografia, informatyka
 • Języki obce: jęz. angielski, jęz. niemiecki
 • Współpraca z:
  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG)(uczniowie biorą udział w cyklicznych wykładach, zajęciach i warsztatach organizowanych na wydziale geograficznym)
  • Wydziałem Zarządzania (UE)(zajęcia edukacyjne zapoznające uczniów z najnowszymi zasadami i technikami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw)
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • konkursy i olimpiady z przedmiotów ścisłych
  • udział w rożnych wydarzeniach społeczno – kulturalnych, także związanych z profilem klasy, np. wystawy, muzea, teatr i kino i inne)

 

KLASA 1/6   WSCHODOZNAWCZA

GRUPA I POLSKA – WSCHÓD

 • Przedmioty rozszerzone: jęz. rosyjski, jęz. angielski, historia
 • Przedmioty przy przyjęciu punktowane: j. obcy nowożytny, historia
 • Przedmiot uzupełniający: kultura krajów rosyjskojęzycznych
 • Języki obce: jęz. angielski, jęz. rosyjski
 • Współpraca z :
  • Instytutem Wschodnim i Filologią Rosyjską
  • Konsulatem Federacji Rosyjskiej
  • Akademickim Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu
  • Ogólnokształcącą Szkołą Średnią nr 2 w Majkainie w Kazachstanie
  • Specjalistyczną Szkołą nr 53 w Kijowie
  • Stowarzyszeniem MEMORAMUS
  • Gimnazjum nr 51 w Poznaniu
 • Programy i projekty edukacyjne:
  • Współpraca z MEMORAMUS, „ Śladami Solidarności” poświęcony historii najnowszej
  • Projekt Polsko- Ukraińskiej i Polsko – Rosyjskiej wymiany młodzieży
  • Trwała Pamięć Pokoleń- Opieka nad Cmentarzem w Kazachstanie
 • Wymiany i wyjazdy zagraniczne:
  • wymiana ze szkołami w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie
  • wyjazdy do Smoleńska, Katynia, do Moskwy, na Białoruś
 • Konkursy i olimpiady:
  • konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „ Zostań Wschodoznawcą”, Olimpiada Języka Rosyjskiego
  • Udział w imprezach o charakterze kulturoznawczym:
  • Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej, Wiosna Ukraińska
  • Lekcje muzealne w Muzeum Górków w Szamotułach i zwiedzanie Muzeum Ikon
  • bieżące imprezy o charakterze kulturoznawczym, spotkania z pracownikami i studentami studiów wschodnich, podróżnikami oraz udział w prezentacjach multimedialnych na temat krajów rosyjskojęzycznych.

GRUPA II  DWUJĘZYCZNA

 • Grupa  dwujęzyczna z językiem rosyjskim jest nowością w ofercie edukacyjnej XI Liceum.
 • Skierowana jest do młodzieży ze znajomością tego języka. Nabór do klasy odbywa się na podstawie sprawdzianu kompetencji językowych.
 • W klasie dwujęzycznej młodzież realizuje program nauki w liceum, kontynuując też naukę drugiego języka obcego – j. angielskiego.
 • Zajęcia z praktycznej znajomości języka rosyjskiego obejmują również przygotowanie do rozumienia treści i komunikacji językowej z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Przedmioty nauczane bilingwalnie to geografia i historia. Oprócz bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego młodzież zdobywa szeroką wiedzę na temat kultury rosyjskiej i realiów.
 • Zajęcia z języka rosyjskiego odbywają się z podziałem na grupy, prowadzone są przez co najmniej dwóch nauczycieli – także przez rodzimego użytkownika języka (native speaker’a).
 • Nauka kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu TELC (The European Language Certificate) lub TORFL-TRKI (Państwowego Certyfikatu Federacji Rosyjskiej – Test z języka rosyjskiego jako obcego).
 • Edukacja w klasie dwujęzycznej trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym, w trakcie którego młodzież ma możliwość zdawać dodatkowe egzaminy pisemne z wybranych przedmiotów w języku rosyjskim.
 • Realizacji programu nauczania w klasie dwujęzycznej sprzyja współpraca XI LO z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (Instytut Wschodni oraz Instytut Filologii Rosyjskiej), Stowarzyszeniem Memoramus, Konsulatem Federacji Rosyjskiej, Gimnazjum nr 50. Szkołami partnerskimi XI LO są Akademickie Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu, Specjalistyczna Szkoła nr 53 w Kijowie i Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 2 w Majkainie (Kazachstan). Nasze Liceum aktywnie uczestniczy w realizacji licznych programów i projektów edukacyjnych, np. w polsko-rosyjskiej i polsko-ukraińskiej wymianie młodzieży
 • Dodatkowe wymagania: sprawdzian kompetencji językowych w formie pisemnej