Dokumenty / informacje

Deklaracje wstępne: do 30 września 2016

Deklaracje ostateczne: do 7 lutego 2017

Wniosek o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb  i możliwości zdającego: do 7 lutego 2017

O egzaminie maturalnym – informator CKE

„Informator Maturzysty. Szkoły Wyższe. 2016/2017”- opublikowany przez Akademickie Centrum Informacyjne.