Dokumenty / informacje

Deklaracje wstępne: do 30 września 2017

Deklaracje ostateczne: do 7 lutego 2018

Wniosek o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb  i możliwości zdającego: do 7 lutego 2018

O egzaminie maturalnym – informator CKE