Informacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Informacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Szanowni Państwo,

zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie Miasta Poznań. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku oferty oraz ulotki dotyczące ubezpieczenia NNW  przekazujemy tylko w wersji elektronicznej (nie będą dostępne jak w latach ubiegłych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania).

Komunikat Brokera Miasta w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży

W trosce o zapewnienie najlepszej ochrony dzieciom i młodzieży, a także w celu sprostania oczekiwaniom rodziców i opiekunów prawnych, jak co roku  na naszej stronie www.ubezpieczdziecko.pl znajdziecie Państwo przygotowaną ofertę ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok 2020/2021.
Zwracamy  jednocześnie uwagę, iż we wszystkich wskazanych wariantach ubezpieczenia NNW –  Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby  dotyczy również pobytu w szpitalu w wyniku zachorowań wirusowych czy zakaźnych.

Ulotka NNW (PDF, 2994.69KB) 

 

(więcej…)

Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r. w XI Liceum Ogólnokształcącym

Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r. w XI Liceum Ogólnokształcącym

Organizacja zajęć od dnia 1.09.2020r.

w XI Liceum Ogólnokształcącym

im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Nauczanie Indywidualne dla dzieci przewlekle chorych realizowane jest w formie zgodnie z zaleceniami PPP.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wejście do budynku szkoły dla uczniów znajduje się: przy ul. Ściegiennego – główne wejście do budynku, dla pracowników szkoły, od strony dużego boiska szkolnego od ul. Ściegiennego, a dla Rodziców i petentów od strony małego boiska (domofon) skrzyżowanie ul. Ściegiennego/Wolska.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego Wszyscy wchodzący na teren placówki mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. W każdym pomieszczeniu szkolnym ( w tym w salach lekcyjnych ) oraz na korytarzach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum ( osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( Izolatorium znajduje się w sali nr 113) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Podczas pobytu w szkole w przestrzeni wspólnej korytarza, toalety  uczniów                       i pracowników szkoły obowiązuje  noszenie maseczek/przyłbic. W sali lekcyjnej uczniowie mogą zdjąć maseczki/ przyłbice.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, uczniowie nie udostępnią innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej sali lekcyjnej a za części wspólne sprzątaczka/ pracownik obsługi.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Regulamin biblioteki określa zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 17. Do odwołania wyłączone zostaje korzystanie z szafek uczniowskich, odzież wierzchnią uczniowie noszą ze sobą.
 18. W pokoju nauczycielskim przebywają tylko nauczyciele, którzy zmieniają salę lekcyjną.
 19. Na przerwę wychodzą klasy, które zmieniają salę lekcyjną pozostali uczniowie pozostają w salach przy otwartych oknach i drzwiach
 20. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię przebywają w wyznaczonej sali pod opieką bibliotekarza lub wyznaczonego nauczyciela.
 21. W przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego (za zgodą Organu Prowadzącego, i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i po powiadomieniu Organu Nadzorującego), zastosowana zostanie zasada, że w danym tygodniu połowa wyznaczonych klas uczęszcza na lekcje stacjonarnie, a druga połowa uczestniczy w lekcjach z domu przy komputerze zgodnie z obowiązującym planem lekcji, ze wskazaniem na lekcje w formie online (wideokonferencji) i lekcji zdalnych.
 22. Uczeń uczestniczący w lekcji w trybie zdalnym jest zobligowany do posiadania włączonej kamery, tak aby znajdował się w zasięgu wzroku nauczyciela. W przeciwnym wypadku odnotowana zostanie nieobecność ucznia na zajęciach. W trakcie obowiązywania nauczania hybrydowego wszystkie sprawdziany będą zaplanowane tak by wszyscy uczniowie napisali je w trybie stacjonarnym, inne formy sprawdzenia wiedzy będą ustalone przez nauczyciela.
 23. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia części zajęć w formie wideokonferencji.
 24. W XI LO do odwołania obowiązuje zakaz:
  • prowadzenia warsztatów,
  • prelekcji i innych zajęć przez osoby niezatrudnione w placówce,
  • organizacja wycieczek,
  • wyjść edukacyjnych,
  • zawodów sportowych,
  • wymian i innych form zajęć odbywających się poza terenem szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz najważniejsze informacje w formie graficznej dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania maseczek, rękawiczek.
 2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz, w tym rodziców / opiekunów ogranicza się do niezbędnego minimum i odbywa się wyłącznie w wyznaczonych obszarach. Każdorazowo zobowiązuje się takie osoby do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk. Rekomendujemy umawianie spotkań z dyrekcją i nauczycielami przez sekretariat szkoły, lub za pomocą Mobidziennika.
 3. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Na bieżąco dezynfekuje się  urządzenia sanitarno-higieniczne.
 7. Na każdym piętrze znajdują się pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki (pojemniki są opisane)

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika bądź też zgłoszenia przez pracownika lub ucznia objawów takich, jak:
  • duszność i kłopoty z oddychaniem,
  • kaszel,
  • gorączka (temperatura ciała 38°C i wyżej) – możliwa do zbadania w gabinecie pielęgniarki,
  • objawy przeziębieniowe,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

Należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i pielęgniarkę:

 • osoba ta zostaje odizolowana  w specjalnie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu,
 • pracownik sekretariatu szkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji
 • pielęgniarka szkolna ustala listę osób, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą oraz obszar budynku,  w którym ta osoba  przebywała.
 • każdorazowo po wykorzystaniu „izolatka” podlega kompleksowej dezynfekcji
 • pielęgniarka szkolna lub  pracownik sekretariatu   niezwłocznie zgłasza przypadek podejrzenia zachorowania Wojewódzkiej stacji sanitarno epidemiologicznej w Poznaniu (WSSE w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23;    61-854-48-02 tel. alarmowy 61-656-80-50, tel. kom. 609-794-670)
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującym w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

Oddział przygotowawczy

Oddział przygotowawczy

Oddział przygotowawczy dla obcokrajowców i powracających z zagranicy

W roku szkolnym 2020/2021 w trzech poznańskich liceach:

 

 • XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich 60-304 Poznań, ul. Ściegiennego 134
 • IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta 61-658 Poznań, ul. Warzywna 24
 • XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego 60-164 Poznań, os. Piastowskie 106

 

utworzone zostaną oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy:

 1. Nauka w oddziale przygotowawczym trwa jeden rok zgodnie z siatką godzin obowiązującą w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
 2. Maksymalna liczba uczniów w klasie – 15 osób.
 3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym obejmuje:
  • lekcje języka polskiego jako języka obcego,
  • lekcje przedmiotowe,
  • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (uczeń wybiera dwa przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny – deklarację należy złożyć do 15.09.2020r.).
 4. Oferujemy;
  • zajęcia pozalekcyjne, np. wycieczki, lekcje w terenie, zajęcia sportowe,
  • wyjścia do muzeum, teatru, opery,
  • profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe,
  • tutoring – opiekę polskiego ucznia dla każdego ucznia obcojęzycznego,
  • wsparcie dla rodziców,
  • współpracę z Fundacją Migrant info Point (pomoc dla cudzoziemców w Polsce).
 5. Rekrutacja:
  • złożenie podania o przyjęcie do oddziału przygotowawczego (na druku obowiązującym w danej szkole) oraz pozostałych dokumentów w sekretariacie szkoły,
  • przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły,
  • w przypadku małej liczby chętnych istnieje możliwość skierowania ucznia do oddziału przygotowawczego w innej szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta Poznania.

Подготовительный отдел  для иностранцев и возвращающихся из-за рубежа

В учебном году 2020/2021 в трёх познанских лицеях:

 

 • XI Общеобразовательный лицей им. Ядвиги и Вацлава Зембжуских 60-304 Познань, ул. Щегенного 134
 • IX  Общеобразовательный лицей им. Каоля Либельта 61-658 Познань, ул. Важивна 24
 • XIV  Общеобразовательный лицей им. Казимира Великого 60-164 Познань, жилой квартал: Пястовское 106

создаются подготовительные отделы для учеников, прибывающих из-за рубежа:

 1. Учёба в подготовительном отделе продолжается год по расписанию уроков, действующему в первом классе средней школы (после начальной)
 2. Максимальное количество учеников в классе – 15 человек
 3. Обучение в подготовительном отделе включает:

А) Уроки польского языка как иностранного

Б) Предметные уроки

В) Предметы реализованы  с углублённым изучением (ученик выбирает два предмета среди следующих: биология, химия, география, физика, математика, иностранный современный язык – декларацию надо подать до 15.09.2020 г.)

 1. Предлагаем:

А) внеурочные занятия, например экскурсии, занятия в районе,спортивные занятия

Б) посещение музеев, театров, оперных театров

В) профессионально оборудованные предметные кабинеты

Г) tuto ring – опеку польского ученика для каждого иностранного ученика

Д) поддержку для родителей

Ж) сотрудничество с фондом Migrant info Point (помощь иностранцам в Польше)

 1. Набор

А) подача заявления о приёме в подготовительный отдел (на бланке обязывающем в данной школе), а также остальных документов, в секретариате школы,

Б) зачисление учеников в подготовительный отдел происходит по решению директора школы

В) в случае небольшого количества желающих, существует возможность направления ученика в подготовительный отдел другого лицея на территории города Познани.

 

 

 

Preparatory department

for foreigners and students returning from abroad

In the school year 2020/2021 in three Poznan high schools:

XI High School of Jadwiga and Wacław Zembrzuscy 60-304 Poznań, 134 Ściegiennego Street

IX High School of Karol Libelt 61-658 Poznań, 24 Warzywna Street

XIV High School of Kazimierz Wielki 60-164 Poznań, 106 Piastowskie Housing Estate

there are going to be established preparatory departments for students returning from abroad.

 1. Education in the preparatory department lasts one year in accordance with the timetable applicable in the first grade of secondary school.
 2. The maximum number is 15 students per class.
 3. Education in the preparatory department covers:
 4. lessons of Polish as a foreign language,
 5. subject lessons,
 6. subjects implemented at the extended level (each student chooses two subjects from the following: biology, chemistry, geography, physics, mathematics, modern foreign language – the declaration must be submitted by 09.2020.).
 7. We offer:
 8. extracurricular activities, e.g. trips, field lessons, sport activities,
 9. excursions to the museum, theater, opera,
 10. professionally equipped subject laboratories,
 11. tutoring – each foreign student will receive help form a Polish student,
 12. parental support,
 13. cooperation with Migrant info Point Foundation (help for foreigners in Poland).
 14. Recruitment regulations:
 15. submitting an application for admission to the preparatory department (on the form applicable to the school) and other documents at the school office,
 16. admission of the student to the preparatory department is based on the decision of the school head

Annotation

In the case of a small number of applicants, it is possible to refer the student to the preparatory department at another secondary school in the City of Poznań.

Matura 2020 – ważne informacje!

Matura 2020 – ważne informacje!

Od dnia 8 czerwca 2020 rozpoczyna się egzamin maturalny. Dla wszystkich osób zdających w XI LO zostały przygotowane najważniejsze informacje związane z organizacją egzaminu. Dotyczą one absolwentów XI LO, absolwentów Liceum dla Dorosłych Bahtałe Roma, osób skierowanych z OKE.

Skip to content